تبلیغات
ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - درس دوازدهم: پیام آور رحمت

ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - درس دوازدهم: پیام آور رحمت

توضیحات کامل درس فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول به همراه نمونه سوال و پاورپوینت

توضیحات کامل درس فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول به همراه نمونه سوال و پاورپوینت

ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - درس دوازدهم: پیام آور رحمت توضیحات کامل درس فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول به همراه نمونه سوال و پاورپوینت
درس دوازدهم: پیام آور رحمت


 درس دوازدهم:پیام آور رحمت


رحمت: 1 - مهربانی ، دلسوزی . 2 - بخشایش ، عفو.

سعادت: 1 - خوشبختی . 2 - خجستگی .  حکمت: 1 - علم ، دانش . 2 - راستی ، درستی . 3 - کلام موافق حق .

طنین: 1 - بانگ کردن مگس ، ناقوس. 2 - بانگ ، صدا. 3 - نوسانات فرعی صدا، پژواک .

دل­نشین: 1 - خوش آیند، آن چه در دل نشیند. 2 - مؤثر.          مشتاق: آرزومند، مایل و راغب .

فرهنگ: 1 - علم ، دانش . 2 - تربیت ، ادب . 3 - واژه نامه ، کتاب لغت . 4 - عقل ، خرد. 5 - تدبیر، چاره .

آبشخور: = آبشخوار. آبشخورد: 1 - جای خوردن یا برداشتن آب . 2 - ظرف آبخوری . 3 - منزل ، مقام . 4 - بهره ، قسمت . 5 - سرنوشت.         گنجینه: خزانه ، جای نگه داری زر و سیم .                  همواره: پیوسته ، همیشه.

اعظم: 1 - بزرگتر، بزرگوارتر. 2 - درشت تر.                     متعال: بلند شونده ، بلند پایه ، والا، برتر.

سیما: 1 - چهره ، قیافه . 2 - علامت ، هیئت .                 ظاهر: 1 - پیدا، آشکار. 2 - روی بیرونی هر چیزی .

کردار: کار، عمل.          غنیمت: هر آن چه که در ج نگ از حریف شکست خورده به دست آید. 2 - در فارسی هر مالی که بدون زحمت به دست آمده باشد. غنیمت شمردن :  فایده و سود دانستن.

واژه­ های متضاد:جوانی/ پیری            تن­درستی/ بیماری        بی­نیازی/ نیازمندی               آسایش/ گرفتاری         زندگی/ مرگ

پی­آمد: 1 - عارضه . 2 حادثه.                    امان: 1 -  بی­ترسی، ایمنی. 2 - زنهار، پناه.

بیهوده = بی­هوده = بیهده :1 - باطل . 2 - بی - ثمر، بی فایده . 3 - بی معنی ، پوچ ، یاوه .

گشاده ­رو: خوشرو ، بشاش.                           تعالی: 1 - بلند پایه گردیدن . 2 -  بلندی ، برتری

روا: 1 - جایز. 2 - حلال . 3 - سزاوار.           حاجت: 1 - ضرورت ، نیاز. 2 - امید، آرزو. ج . حاجات ، حوائج .

نصرت: یاری ، کمک .                      مظلوم: ستمدیده.                 بازداشتن: منع کردن ، توقیف کردن.

مثل: 1 - سخن مشهور.2 - داستان ، قصه . 3 - عبرت . 4 - پند، اندرز.

رنج: 1 - آزار، آزردگی . 2 - اندوه ، درد. 3 - تلاش ، کوشش.  رنجور: 1 - رنج کشیده . 2 - دردمند، بیمار. 3 - غمگین ، آزرده.

قهر: 1- خشم و غضب. 2- عذاب کردن، تنبیه کردن. 3 - ظلم و زور. 4 - توانایی ، چیرگی .

درگاه: 1 - بارگاه . 2 - پیشگاه ، آستانة در.                   وصایا: جِ وصیت ، پندها، اندرزها.                گناه: بزه ، کار بد.

خطبه: 1- سخنرانی ، وعظ. جمع آن خطب. 2- عقد جملاتی به زبان عربی که هنگام عقد ازدواج و برای مشروعیت دادن به آن گفته می­شود.
 
                                خودارزیــــــــــــــــــــــــــــــــــابی
1 منظور از جمله «خداوند به دل ها و كردارتان می نگرد» چیست ؟
2 این درس را با درس پنجم (آداب زندگانی) مقایسه كنید و شباهت های آن را توضیح دهید.
طرح این سوال غلط است .چون درس پنجم آزاد است و چنین درسی وجود خارجی ندارد. قابل توجه مؤلفین کتاب
3 بیت زیر با كدام بخش درس، ارتباط دارد؟
كمال است در نفس انسان، سُخن         تو خود را به گفتار، ناقص مكن

                                           نوشتـــــن
1مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
 خوش بختی
 سعادت
 طنین آواز
  بهره بردن 

تعالی
  بلندمرتبه
  آرزومند
مشتاق

حکمت
دانش
2 مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.
 مصدر ماضی ساده
اول شخص مفرد
 ماضی استمراری
دوم شخص مفرد
 ماضی مستمر
سوم شخص مفرد
 ماضی بعید
اول شخص جمع
 ماضی التزامی
دوم شخص جمع
 ماضی نقلی
سوم شخص جمع
 خواندن خواندم می خواندی
 داشت می خواند
 خوانده بودیم
 خوانده باشید
 خوانده اند
 شنیدن شنیدم می شنیدی
 داشت می شنید
 شنیده بودیم
 شنیده باشید
 شنیده اند
گفتن گفتم می گفتی
 داشت می گفت
 گفته بودیم
 گفته باشید
 گفته اند
 دیدن دیدم می دیدی
 داشت می دید
 دیده بودیم دیده باشید دیده اند
 گرفتن گرفتم می گرفتی
 داشت می گرفت
 گرفته بودیم گرفته باشید گرفته اند
 آوردن آوردم می آوردی
 داشت می اورد
 آورده بودیم آورده باشید آورده اند
3 با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید .طبقه بندی: درس دوازدهم: پیام آور رحمت،

تاریخ : پنجشنبه 8 بهمن 1394 | 10:36 ب.ظ | نویسنده : عارفی | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.